Ontwikkelingen werkgroep

Met ingang van dit schooljaar zijn de ontwikkelteams ‘Kwaliteitszorg’, ‘Innovatie Curriculum’ en ‘Professionaliseren’ samengegaan in één werkgroep: de ‘Werkgroep OSZW’. Samenwerking bleek noodzakelijk om verder uitrollen van de opleidingsschool efficiënt en effectief te laten gebeuren. De werkgroep heeft dan ook als taak om in de opleidingsschool concrete ontwikkelingen op gang te brengen op al de gebieden waar eerst de ontwikkelteams werkzaam waren. In de werkgroep zitten collega’s uit diverse geledingen: van Scalda, van de opleidingslocaties en van de pabo. 

Op dit moment ligt de nadruk in de vergaderingen van de werkgroep op de innovatie van het curriculum van de opleidingsschool. Vanaf schooljaar 22-23 zijn alle studenten/aanstaande leerkrachten betrokken bij de opleidingsschool, ook de studenten uit leerjaar 3 en 4. Vanuit de visie van de opleidingsschool: samen opleiden van onderwijsprofessionals, hebben we een eerste idee ontworpen waarin schoolopleiders en instituutsopleiders samen zorgdragen voor de opleiding van de 3e en 4e jaars studenten. Dit heeft gevolgen voor het curriculum op de pabo, maar ook voor de opleidingslocaties. Zoals studenten van leerjaar 1 en 2 samenwerken in leerteams, is het de bedoeling dat ook studenten van leerjaar 3 en 4 samen gaan werken in leerteams. Deze leerteams worden vormgegeven als beginnende professionele leergemeenschappen (PLG) waar in ieder geval studenten uit beide leerjaren, instituutsopleiders en schoolopleiders samen leren. Op dit moment zijn we in beeld aan het brengen hoe zo’n PLG er uit kan gaan zien en hoe dit het beste georganiseerd kan worden. 

Het is de bedoeling dat studenten zich vanaf het 3e opleidingsjaar gaan specialiseren in onderwijs aan het jonge kind óf onderwijs aan het oudere kind. We zijn ervan overtuigd dat op onze opleidingslocaties heel veel expertise te vinden is: leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben in het onderwijs aan het jonge kind of juist aan het oudere kind. Maar ook leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben in een onderwerp of onderwijsinnovatie. We zullen van die expertise graag gebruik gaan maken. In de komende maanden zullen jullie daarom bevraagd worden op je eigen expertise, de mate waarin en de wijze waarop je die expertise met de aanstaande leerkrachten zou willen delen. 

Binnen de werkgroep kwaliteitszorg is er in het vorige schooljaar een kwaliteitszorgplan opgezet waarin beschreven wordt of de betrokkenen de goede dingen doen; of zij weten waaruit blijkt dat zij goed bezig zijn; of dit ook gecheckt wordt en welke consequenties dit heeft. Daarbij wordt voortdurend een cyclus doorlopen van plannen, uitvoeren, checken en bijstellen. Een belangrijk onderdeel van ons kwaliteitszorgsysteem is de vragenlijst ‘Kwaliteit van de opleidingsschool’. Voor de zomervakantie is de vragenlijst uitgezet op de opleidingslocaties. De vragenlijst wordt ingezet om inzicht te krijgen in jullie ervaringen en meningen rondom de vier kwaliteitswaarborgen van samen opleiden. De vragenlijsten zijn geanalyseerd en elke opleidingslocatie die de vragenlijst heeft ingevuld, heeft een verslag ontvangen. Op dit moment vinden de evaluatiegesprekken plaats tussen schoolopleider, instituutsopleider en directeur. In het voorjaar wordt de vragenlijst opnieuw uitgezet en zullen er vervolggesprekken gepland worden. 

We zullen jullie graag op de hoogte houden van al deze nieuwe ontwikkelingen!