Deelname Onderzoekslijn van het LEJK

Het Landelijk Expertisecentrum Jonge Kind (LEJK) heeft landelijk een onderzoeksvraag uitgezet met als onderwerp: “Onder welke voorwaarden kan het werken in een professionele leergemeenschap bijdragen aan het realiseren van de verbinding tussen opleiding en de professionals in het werkveld”

Er was gelegenheid in te schrijven voor 3 open leernetwerken. Op verzoek van de projectleiding hebben Rianne de Pooter (Pabo) en Annelies Baarends (PO) samen een aanvraag gedaan voor de onderzoekslijn: ”Jonge kind professionals samen opleiden”.  De aanvraag is gehonoreerd en is inmiddels voorzichtig van start gegaan. Een onderzoek geheel passend binnen de ontwikkeling van de Opleidingsschool Zuidwest. De formulering van de aanvraag is hieronder te lezen.

Contextbeschrijving:

De Opleidingsschool Zuidwest (OSZW) is een samenwerking tussen mbo Scalda, pabo HZ University of Applied Sciences en alle besturen primair onderwijs in Zeeland en deels ook West-Brabant. Binnen de opleidingsschool worden aanstaande onderwijsprofessionals opgeleid. De bedoeling is dat behalve de aanstaand leerkrachten van de pabo in de (nabije) toekomst ook de aankomende kindprofessionals vanuit het mbo Scalda binnen de opleidingsschool opgeleid gaan worden. 

Projectgroep, werkgroep en klankbordgroepen binnen de opleidingsschool bestaan alle uit vertegenwoordigers uit deze drie groeperingen mbo-hbo-werkveld. De verbinding tussen mbo-hbo-werkveld wordt daardoor in allerlei gremia gelegd.

In Zeeland zijn er veel PLG’s functioneel. We noemen deze binnen de OSZW ‘leerteams’ en zij bestaan uit aankomend onderwijsprofessionals . Studenten uit leerjaar 1 en leerjaar 2 vormen een heterogeen leerteam, en vanaf volgend studiejaar vormen studenten uit leerjaar 3 en 4 een heterogeen leerteam. De jonge kindprofessionals zijn nog niet betrokken bij deze leerteams en we zoeken naar mogelijkheden waarop zij kunnen worden aangehaakt. 

Dilemma:

Op dit moment is er nog een behoorlijk harde knip tussen de opleiding Kindprofessional binnen Scalda en de pabo bij HZ UAS. We zouden graag willen zorgdragen voor meer samenwerking tussen de verschillende studenten op alle niveaus. In de opleidingsschool willen we bovendien steeds meer de verbinding zoeken tussen professionals die op diverse niveaus zijn opgeleid en steeds meer interprofessioneel samenwerking. We willen een duurzame samenwerking opzetten, waarbij we nadrukkelijk uitgaan van ieders expertise, opleiding en ervaring en van elkaar leren. Voor ons is de vraag hoe we kunnen bereiken dat we zo samenwerken dat ieders inbreng even waardevol geacht wordt: zowel de inbreng vanuit het mbo waarbij het kind centraal staat, de inbreng vanuit het hbo waarbij vaak leerlijnen centraal staan en de ervaring vanuit het werkveld waar beiden samenwerken. We willen opleiding niet belangrijker inschatten dan ervaring. Theorie en praktijk zijn even belangrijk als professionals het gesprek met elkaar aangaan. 

Wij denken dat samenwerking vooral mogelijk is als het gaat om opvoeding en onderwijs aan het jonge kind. Wij zien vooral mogelijkheden in de samenwerking met de bijna- afgestudeerde jonge kindprofessionals van het mbo en de aanstaande leerkrachten uit leerjaar 3 en 4 van de pabo. 

We willen ook graag onderzoeken hoe we kunnen borgen dat mbo-ers bij de overstap naar het hbo hun ervaring en vooropleiding niet kwijt raken of als minder belangrijk beoordelen. Een voorbeeld is de gerichtheid op het kind die de mbo-er uit zijn vooropleiding meeneemt. Deze is juist voor een leerkracht heel waardevol. 

Onderzoeksdoel 

Wat ons betreft zouden de onderzoeksdoelen  kunnen zijn:

1. Jonge kind professionals en (aanstaande) leerkrachten geven gezamenlijk vorm, dat wil zeggen in gelijkwaardigheid, aan goed onderwijs voor het jonge kind. 

2. Jonge kind professionals en aanstaande leerkrachten die hiervoor kiezen worden gezamenlijk opgeleid als jonge kind specialist waarbij zij optimaal kunnen profiteren van ieders expertise.